About Us

The Kressling company was established in 2007 by joining two young artists, who launched the Kressling Gallery at Grössling street in Bratislava, Slovakia. The name Kressling was derived from the original name of the Grössling street, and its history from times. An arm of a river Danube was originally here, and later, the street was called Kressling Veg. This was predecessor of the Grössling street.

The Kressling Gallery has an ambition to work in a commercial sector, sell art, and present good-quality Slovak art. Kressling Gallery has established leading position at the art industry by presentations quality, and by its uniqueness, given that commercial galleries practically haven’t existed in the time of formation of the gallery. The gallery later moved to Ventúrska street, and a new team consisting of Viktor Frešo and Dana Škodná have formed. Kressling Gallery terminated their activities in city centre in 2011, and moved to private environment, focusing on guidance and professional assistance, art rental, selling on world art fairs, and art productions.

A new showroom is open since 2017 at Drotárska cesta 24, Bratislava. It’s located among many other art studios, where our clients can see – except for the art exhibition – also vintage furniture designed by most prominent Czechoslovak designers. We are happy to give our clients advice about selling and buying of art. Thanks to the latest change and the new location, the company was able to open to new possibilities and future projects.

* * *

Spoločnosť Kressling vznikla v roku 2007 spojením dvoch mladých umelcov, ktorí svoju činnosť predstavili ako Galériu Kressling na Grösslingovej ulici. Názov Kressling bol odvodený od pôvodného názvu Grösslingovej ulice a jej historického príbehu z čias, kedy v miestach tejto ulice bolo rameno Dunaja a neskôr Kressling Veg ulica. Táto bola predchodkyňou dnešnej Grösslingovej ulice.

Galéria Kressling mala ambíciu pôsobiť v komerčnom sektore predaja umenia a prezentovať kvalitné slovenské umenie. Táto ambícia jej zostala dodnes, keďže na trhu umenia si Galéria Kressling vybudovala popredné miesto kvalitou prezentácií, ale aj jedinečnosťou, nakoľko v čase jej vzniku na Slovensku komerčné galérie prakticky neexistovali. Galéria sa neskôr presťahovala na Ventúrsku ulicu, kde svoju činnosť realizovala už v novom personálnom zložení s Viktorom Frešom a Danou Škodnou. Galéria si upevnila postavenie v sektore komerčných galérii a predaja umenia, ako aj v odborných kruhoch. Galéria Kressling ukončila prevádzkovú činnosť v centre mesta v roku 2011 a presunula sa do privátneho prostredia, kde sa ďalej sústredila na odborné poradenstvo, prenájom umenia, predaj na svetových veľtrhoch umenia a produkciu umeleckých realizácií.

Od roku 2017 funguje nový showroom na Drotárskej ceste 24, priamo v srdci umeleckého diania medzi ateliérmi najvýznamnejších slovenských umelcov, kde si môžu klienti pozrieť okrem vystaveného umenia aj retro nábytok nesúci rukopis najvýznamnejších, predovšetkým československých, návrhárov a poradiť sa v otázkach predaja a kúpy umenia. Táto zmena umožnila spoločnosti zbaviť sa oklieštenia klasického konvenčného chápania galérie a obmedzujúceho zastupovania umelcov, a zároveň sa otvorila novým možnostiam a projektom do budúcnosti. Nové priestory spoločnosti Kressling budú miestom pre všestrannejšiu prezentáciu esteticky vyhraneného vkusu spoločnosti a zároveň budú spájať umenie a dizajn do jedného estetického celku pod koncepčným vedením Dany Škodnej.